Algemene Verkoopsvoorwaarden

Veronique Van Asch, eigenaar van de webshop veroniquevanasch.be (hierna VVA)
Vestigingsadres Ranstsesteenweg 165, BE-2520 Ranst.
Ondernemingsnummer BE 0768.134.684
Telefoonnummer : +32 3 475 12 01
email : info@veroniquevanasch.be

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VVA en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen VVA en haar klanten en kunnen ten allen tijde worden ingezien op de website veroniquevanasch.be of per email worden opgevraagd door de klant.

Aanbod :

VVA biedt zowel dienstverlenende als fysieke artikels aan.  Zij worden duidelijk beschreven op de site en de eventuele afbeeldingen zijn een zo getrouw mogelijke weergave van het artikel.
Afbeeldingen van artikels waarbij de kleur bepalend is, kunnen verschillen naargelang de terminal of beeldscherm van de gebruiker.

Bestellingen :

Wie een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en handelingsbekwaam te zijn.  Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in en geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via het contactformulier onder de rubriek ?Contact ?, of via e-mail aan info@veroniquevanasch.be of op het telefoonnummer 03 475 12 01.  Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
Om de bestelling te bevestigen zend VVA een e-mail naar de klant.  Indien de klant geen geldig e-mail adres invult, vervalt de overeenkomst.
VVA behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren en deelt dit zo snel mogelijk aan de potenti?le klant mee.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.  BTW is niet van toepassing aangezien VVA een kleine onderneming is, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.

De kosten voor verzending worden duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst.  De klant heeft eveneens de keuze de goederen op het vestigingsadres op te halen, na afspraak, telefonisch of via email.

De kosten van verzending zijn afhankelijk van het gewicht van de zending en per land van bestemming.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via overschrijving of contant bij ophaling.
Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zo niet vervalt de bestelling.

Levering

VVA streeft naar een zo kort mogelijke leveringstermijn en zal de bestelde artikels binnen de 2 werkdagen na ontvangst van betaling bij een vervoerder of verzendingsdienst aanbieden.  VVA is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Herroepingsrecht

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de klant over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen en de geleverde artikels terug te sturen.  Hij kan het herroepingsformulier dat hij op de site kan downloaden, invullen en dit samen met de artikels terugsturen.  
De artikels dienen wel in originele staat te zijn.  VVA zal dan het bedrag van de aankoop (incl. leveringskosten bij verkoop) terugbetalen.  De kosten voor terugzending zijn voor de klant.
 

Overmacht

VVA heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zonder dat VVA gehouden is tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  Het spreekt voor zich dat eventueel reeds betaalde bedragen aan de klant worden teruggestort.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

Bescherming van de privacy

Bij het plaatsen van bestelling op de website, vult de klant een aantal gegevens in, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze bestelling.  VVA behoudt zich het recht voor om deze uitsluitend voor intern gebruik verzamelen, en zal deze niet doorgeven aan derden.
Het gebruik van cookies e.d. op de site dient enkel voor het gebruiksgemak van de klant en wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper.  Hiervoor kan de klant met VVA contact opnemen via het contactformulier of via email.